Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koelservice van Tol, gevestigd te Zuiderdracht 6, 1696 AL, Oosterblokker.
Inschrijving K.V.K. 62095048 te Alkmaar
BTW NR: NL854646292B01

Tel: 06-14131455 / 06-36179598

Rechtsvorm: VOF

 1. 1.       Definities

1.1              Gebruiker algemene voorwaarden: Koelservice van Tol

1.2              Opdrachtgever: Iedere (rechts)-persoon die aan Koelservice van Tol een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n)

1.3              Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Koelservice van Tol andere hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer niet uitsluitend verstaan, het in opdracht leveren, aanleggen, onderhouden, repareren van koeltechnische installaties, dit alles in het ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.4              Opdrachten: Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt

1.5              Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan Koelservice van Tol ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Koelservice van Tol vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

 1. 2.       Algemeen

2.1              Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden. Zijn alle voorgaande voorwaarden van Koelservice van Tol vervallen.

2.2              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, schriftelijke gesloten tussen Koelservice van Tol en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Koelservice van Tol, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgend voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Koelservice van Tol schriftelijk is bevestigd.

2.3              De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Koelservice van Tol, van welke aard dan ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.4              Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

2.5              Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Koelservice van Tol een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 1. 3.       Offertes

3.1              Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend Koelservice van Tol eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2              Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.3              Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Koelservice van Tol gewerkte uren, almede de daadwerkelijk door Koelservice van Tol gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.4              Indien een opdracht uitblijft, behoudt Koelservice van Tol zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. de teken- en calculatiekosten of een gedeelte hiervan in rekening te brengen.

3.5              Alle door Koelservice van Tol opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6              Wijzigingen van opgegeven prijzen worden zonder voorafgaande kennisgeving uitdrukkelijk voorbehouden. Zo zal Koelservice van Tol gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Koelservice van Tol kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.7              Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Koelservice van Tol wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Koelservice van Tol terug te zenden, bij gebreke waarvan Koelservice van Tol het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

 1. 4.       Opdrachten

4.1              Een opdracht bindt opdrachtgever,Koelservice van Tol is pas gebonden aan een opdracht door schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht zijn bezwaren aan Koelservice van Tol kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke of mondelingen opdracht geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2              De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Koelservice van Tol ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Koelservice van Tol zijn bevestigd.

4.3              De opdrachtgever zal zorg dragen dat Koelservice van Tol tijdig kan beschikken:
- over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zonodig in overleg met Koelservice van Tol
- over het gebouw, waarin de benodigde elektrische voeding en/of schakelkast aanwezig dient te zijn.
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materiaal.

4.4              Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Koelservice van Tol alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

4.5              Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgaven en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.6              Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdracht binden Koelservice van Tol pas na schriftelijke acceptatie.

4.7              Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.8              Koelservice van Tol behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.9              ‘Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

4.10           Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.11           Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.9 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.

4.12           Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Koelservice van Tol het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.13           Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon/ en of andere kosten, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

 1. 5.       Levering en uitvoering van de opdracht

5.1              In het geval van levering  van gegevens door de opdrachtgever is Koelservice van Tol, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Koelservice van Tol, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.2              Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

5.3              Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Koelservice van Tol, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1.

5.4              Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Koelservice van Tol enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Koelservice van Tol bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Koelservice van Tol schriftelijk is bevestigd.

5.5              Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Koelservice van Tol voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt of indien tijdens deuitvoering van een opdracht of na afloop daarvan  mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Koelservice van Tol het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechtelijk tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door de opdrachtgever aan Koelservice van Tol verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5.6              Koelservice van Tol is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van Koelservice van Tol een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.7              Koelservice van Tol is verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.8              Indien tijdens de uitvoering van een door Koelservice van Tol aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van Koelservice van Tol onbekende omstandigheden of door de overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Koelservice van Tol het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Koelservice van Tol reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.9              Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Koelservice van Tol, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is het opdrachtgever zonder toestemming van Koelservice van Tol verboden enig gebruik te maken van deze materialen en/of gereedschappen, bij vermissing of beschadiging heeft Koelservice van Tol het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.10           Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.11           Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien een en ander naar mening van Koelservice van Tol is uitgevoerd conform de opdracht en/of het door Koelservice van Tol geleverd project door opdrachtgever juridisch in gebruik is genomen.

 1. 6.       Overschrijding leveringstermijn.

6.1              Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Koelservice van Tol over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor het geheel opdracht reeds gemaakte kosten van Koelservice van Tol te voldoen.

6.2              De met Koelservice van Tol overeengekomen termijnen zijn de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3              Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, weersomstandigheden, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, b.v. storm- en vorst, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijk materialen en halffabricaten aan Koelservice van Tol door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Koelservice van Tol van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

Ingeval van overmacht zal Koelservice van Tol daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Koelservice van Tol het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 1. 7.       Klachten en Garanties

7.1              Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Koelservice van Tol is niet aansprakelijk voor druk-schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Koelservice van Tol al bindend.

7.2              Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3              Koelservice van Tol aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende zaken (zie 6.3.)

7.4              Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Koelservice van Tol niet, met name zal Koelservice van Tol in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5              Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever te aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6              Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7              Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7.8              Garanties gelden uitdrukkelijk voor zover schriftelijk overeengekomen.

 1. 8.       Aansprakelijkheid

8.1              Koelservice van Tol draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Koelservice van Tol reeds uitgevoerde werkzaamheden.

8.2              Opdrachtgever is gehouden Koelservice van Tol schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Koelservice van Tol instellen terzake van schade ontstaan door of met de door Koelservice van Tol geleverde diensten.

8.3              Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4              Koelservice van Tol behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld internet, e-mail en gsm; voor inbreuk daarop door derden kan Koelservice van Tol niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Koelservice van Tol niet aansprakelijk.

8.5              Adviezen worden door Koelservice van Tol naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voorvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6              Evenmin aanvaardt Koelservice van Tol enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Koelservice van Tol zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7              In geen geval zal Koelservice van Tol verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.8              Koelservice van Tol is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

8.9              Koelservice van Tol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, chemicaliën, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, b.v. olielekkage en/of koelvloeistof lekkage, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken

8.10           Koelservice van Tol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien opdrachtgever geen toezicht houdt op de door Koelservice van Tol geïnstalleerde installatie, tevens verplicht popdrachtgever zich eventuele storingen tijdig aan Koelservice van Tol te melden.

 1. 9.       Eigendomsvoorbehoud/ Copyright

9.1              Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Koelservice van Tol gesloten overeenkomsten is nagekomen:

-          De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

-          De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomsten(en) door Koelservice van Tol verrichte of te verrichten diensten;

-          Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en)

9.2              Ter zake van sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Koelservice van Tol voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede) eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Koelservice van Tol zouden worden onttrokken.

9.3              Opdrachtgever wordt to wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Koelservice van Tol de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Koelservice van Tol zal cederen. Opdrachtgever verleent Koelservice van Tol reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de beseffende vordering(en) over te gaan.

9.4              Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

9.5              Koelservice van Tol is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders wet te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Koelservice van Tol niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,- voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.6              Het is Koelservice van Toltoegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinde.

9.7              Koelservice van Tol behoudt het auteursrecht van de door hoor ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.8              Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

9.9              Ontwerpen, modellen, tekeningen, zerkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Koelservice van Tol of getoond op de website van Koelservice van Tol worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Koelservice van Tol, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Koelservice van Tol voorbehouden.

9.10           Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Koelservice van Tol afkomstige of door Koelservice van Tol gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Koelservice van Tol, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, et. Van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaring of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdrachtuitdrukkelijk enuitsluitend aan Koelservice van Tol voorbehouden.

 1. 10.   Betalingen

10.1           Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar mening van Koelservice van Tol daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Koelservice van Tol is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2           Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

10.3           Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4           Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Koelservice van Tol moet maken te effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 10% van het betrokken bedrag met een minimum van       € 100,-.

10.5           Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door Koelservice van Tol laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Koelservice van Tol zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Koelservice van Tol cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Koelservice van Tol reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6           Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Koelservice van Tol het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Koelservice van Tol te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs voorruit voldoet.

10.7           Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaanheden niet op.

10.8           Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van mondelinge- of schriftelijke afspraak. Indien termijnbetaling tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan veertien dagen waarop Koelservice van Tol de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Koelservice van Tol gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke  heeft gesteld en zeven werkdagen zjn verlopen da de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Koelservice van Tol op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene voorwaarden.

 1. 11. Aanvullende voorwaarden

11.1       De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.

11.2       De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden.

 1. 12. Geschillen

12.1       Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaard dat zulks het geval is.

12.2       Op alle overeenkomsten en transacties van Koelservice van Tol met opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.3       Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 1. 13. Slotbepaling

13.1       In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Koelservice van Tol.